นาย ชัยวัฒน์ ชัยจงเจริญสุข คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ […]