นางสาว กัญญา ชัชวาลตรีกุล คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม […]