นาย วันเฉลิม ชะเอมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]