นาย พิชิต ชะลอศรีกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]