นางสาว ชวิพร ผลหิตดานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]