นางสาว ชลาธร คริปส์จูเนียส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอ […]