นาย ชลัมพ์ ประคองทรัพย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ค […]