นาย ธีรภัทร ชมเชย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]