นางสาว วราวรรณ ชมรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]