นางสาว โสภิตา ชมมิ่งมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]