นางสาว ชมภูพิศ แสนแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]