นางสาว ชมพู่ แซ่เตีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]