นาย พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]