นาย สุรศักดิ์ ฉิมใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]