นาย มานพ ฉิมวิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี […]