นาย วิทย์สุวัฒน์ ฉิมมาแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ […]