นางสาว พัชรินทร์ ฉายแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]