นาย การัญ ฉัตรวิวัฒนากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]