นางสาว ฉัตรรวี กำแหง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโ […]