นางสาว จุรีพร ประสานมิตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]