นางสาว เฟื่องลดา จึ้อุ่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟ […]