นางสาว จีราภรณ์ แก้วศรีทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]