นาย จีระ จีระมะกร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]