นางสาว จิราภรณ์ จีนขาวขำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟ […]