นาย ศรุต จิรันดร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยาศาส […]