นางสาว ปรารถนา จิระชัยอารีย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแ […]