นางสาว จิรศิร์ ทองทวี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]