นาย จิรศักดิ์ สวยสมพล คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-กา […]