นาย จิรพัส ปลื้มวิทยาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก […]