นางสาว จิรปรียา ปภาทัสสี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]