นาย เฉลิมพล จิรชัยศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]