นางสาว กนกวรรณ จินันทุยา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]