นางสาว เจนจิรา จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสต […]