นางสาว เพลินพิศ จิตร์ภักดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]