นาย อาทิตย์ จิตรสมนึก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่ […]