นางสาว สุภาวดี จิตรบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ค […]