นาย อำพล จิตต์สนธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา คหกรร […]