นางสาว ฟาริดา จิตต์ประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สา […]