นางสาว ปาริฉัตร จิตตภาค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]