นางสาว จิณณากาญจน์ นาดี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ- […]