นาย วีรยุทธ จิงา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและเค […]