นางสาว จารุทรรศ ช่วยสกุล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟ […]