นางสาว จารุวรรณ จารุกุลธวัช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอ […]