นางสาว ภาพิมล จาตุรันต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]