นางสาว กรรณิการ์ จันทไพบูลย์ขจร คณะบริหารธุรกิจ สาขา กา […]