นาย มนตรี จันทร์เทศ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]