นาย วิษณุ จันทร์ทรา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]