นางสาว วัชราภรณ์ จันทร์ขำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]