นางสาว ปวิณตรา จันทรอัมพร คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ […]