นางสาว สวพร จันทรสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]